Otwarcie lądowiska 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

FE logo

Projekt nr POIS.09.01.00-00-0019/16 pt.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

          

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu informuje,że w dniu 17.11.2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych, wybudowanego w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Na płycie lądowiska oprócz Dyrekcji SPZOZ w Wieluniu oraz licznie zebranych pracowników, zjawili się zaproszeni goście. Na uroczystym otwarciu obecni byli m. in. przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Tomasz Matynia, Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Kierownik filii Lotniczego Pogotowia Ratowniczego (LPR) Bartosz Zagajewski, Starosta Wieluński Andrzej Stępień, Wicestarosta Marek Kieler i Sekretarz Andrzej Chowis jako przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Owczarek wraz z Radnymi Powiatu, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Wójtowie Gmin Powiatu Wieluńskiego, kierownicy oddziałów szpitala oraz zaproszeni goście. Zaproszonych gości przywitał dyrektor SPZOZ w Wieluniu Janusz Atłachowicz, który przedstawił krótką informację na temat realizacji przedmiotowego projektu polegającego na zakupie sprzętu medycznego w celu doposażenia drugiego stanowiska do resuscytacji w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz budowie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych LPR. Obecny na otwarciu przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Tomasz Matynia pogratulował sprawnej realizacji projektu, który mocno wpisze się w mapę zdrowotnego bezpieczeństwa naszego kraju, województwa i powiatu.

Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, w swoich słowach na temat nowo otwartego lądowiska podkreślił, jak ważny obiekt dla ratownictwa medycznego powstał na terenie naszego województwa. Przytoczył cytat ze słów św. Jana Pawła II „Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. A kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze”.Z kolei zabrał głos Kierownik Łódzkiej Filii LPR Bartosz Zagajewski, który nadmienił o tzw. „złotej godziny” - czasie kluczowym w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia, czemu przysłuży się nowo wybudowane lądowisko.         

 Następnie głos zabrali przedstawiciele Powiatu Wieluńskiego: Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Owczarek oraz Starosta Andrzej Stępień, którzy podziękowali wszystkim osobom
i instytucjom zaangażowanym w realizację tego projektu, w wyniku czego społeczeństwo naszego powiatu otrzymało tak ważną inwestycję niezbędną w nowoczesnej infrastrukturze ochrony zdrowia. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Jarosław Boral, proboszcz Parafii św. Barbary.

Należy podkreślić, że w wyniku realizacji przedmiotowego projektu SPZOZ w Wieluniu podniósł potencjał swojej infrastruktury medycznej do poziomu umożliwiającego dalszy harmonijny rozwój jednostki oraz zapewnił zwiększenie poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego dla pacjentów powiatu wieluńskiego oraz powiatów ościennych.Końcowa wartość projektu wyniosła: 1.597.465,82 zł, z czego dofinansowanie
z środków EFRR: 1.357.465,82 zł. Wkład własny w kwocie: 239.619,88 zł pochodził z budżetu Powiatu Wieluńskiego.                   

Artykuły powiązane : Lądowisko 1 Lądowisko 2 Lądowisko 3

 

od1

od2

od3

od4

od5