Lądowisko 3 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

FE logo

Projekt nr POIS.09.01.00-00-0019/16 pt.: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego,Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu informujeo zakończeniu budowylądowiska dla śmigłowców ratunkowych w ramach realizacji przedmiotowego projektu. Ogólna wartość inwestycji to kwota: 1 280 000 zł, z czego 1 088 000 zł, to dofinansowanie ze środków unijnych, natomiast kwota: 192 000 złto środki z budżetu Powiatu Wieluńskiego. Lądowisko zostało wybudowane na nasypie ziemnym o wysokości około 4 metrów w celu zminimalizowania, w jak największym stopniu, wpływu zewnętrznych przeszkód lotniczych dla ewentualnego lądowania śmigłowców. Lądowiska składa się ze strefy końcowego podejścia i startu - pole wzlotów (FATO) o średnicy 27 m, wewnętrznej strefy przyziemienia i wzlotu (TLOF) o średnicy 15 m oraz drogi technicznej zapewniającej dojazd do TLOF dla ambulansów. Zgodnie z wymogami technicznymi dla tego typu lądowisk, obiekt wyposażono w oświetlenie nawigacyjne, składające się ze świateł krawędziowych i świateł podejścia. Zamontowano także wskaźnik wiatru oraz latarnię lądowiskową, której zadaniem jest ułatwienie pilotom identyfikację i lokalizację lądowiska, a także precyzyjny wskaźnik ścieżki schodzenia dla śmigłowców – HAPI. Całością świateł nawigacyjnych oraz systemem naprowadzania śmigłowca można zdalnie sterować drogą radiową z pokładu śmigłowca, a także bezpośrednio z lądowiska lub dyżurki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Lądowisko umożliwi operowanie zespołów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego o każdej porze dnia i nocy, zarówno w sytuacjach zagrożenia życia, jak również w ramach procedur związanych z transportem pacjentów do innych wysoko wyspecjalizowanych placówek opieki zdrowotnej. Jednym z celów realizacji projektu była poprawa stanu infrastruktury ochrony zdrowia zapewniającej dostępność do specjalistycznych świadczeń lekarskich dla systemu ratownictwa medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu. Natomiast podstawowym celem bezpośrednim, najważniejszym dla pacjenta było zachowanie zasady tzw. „złotej godziny” pozwalającej na uzyskaniu specjalistycznej pomocy medycznej w odpowiednio najkrótszym dla pacjenta czasie. W wyniku wybudowania lądowiska dla śmigłowców ratunkowych osiągnięto wszystkie te cele. SPZOZ Wieluniu podniósł potencjał swojej infrastruktury do poziomu umożliwiającego dalszy harmonijny rozwój jednostki oraz zapewnił zwiększenie poziomu ochrony zdrowia dla pacjentów powiatu wieluńskiego oraz powiatów ościennych.    

W dniu 31 sierpnia br. Urząd Lotnictwa Cywilnego dokonał wpisu lądowiska dla śmigłowców pn.: „Wieluń – Szpital” do ewidencji lądowisk cywilnych pod nr 390. Natomiast w dniu 26 września br. Lotnicze Pogotowie Ratownicze zarejestrowało nasze lądowisko dla śmigłowców, w swoim wykazie lądowisk przyszpitalnych pod nr H625, jako cało dobowe, na których można dokonywać lądowań i startów śmigłowców ratunkowych HEMS zarówno w dzień, jaki nocą.       

1

2

3