Przyjęcie do szpitala 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

Przyjęcie do Szpitala

Przyjęcia planowe do Szpitala odbywają się w dni robocze w godzinach : 8.30 - 15.00 w Izbie Przyjęć Szpitala, która znajduje się na parterze budynku administracyjnego Szpitala.

Zgłaszając się do Izby Przyjęć pacjent powinien posiadać :

  • skierowanie do szpitala,
  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego (np. aktualny druk RMUA, kartę elektroniczną NFZ) lub inny dokument potwierdzający prawo pacjenta do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • karty informacyjne dotyczące  poprzednich okresów leczenia,
  • wyniki zleconych badań diagnostycznych.

Posiadanie w/w dokumentów nie dotyczy pacjentów przyjętych do Szpitala w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Dokumenty te pacjent lub osoby bliskie są zobowiązani dostarczyć niezwłocznie po ustaniu  przeszkód.

Pacjent nie posiadający obywatelstwa polskiego, będący obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej powinien posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub ważny w dniu przyjęcia Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ albo poświadczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych na podstawie przepisów o koordynacji.

Pacjenci nie posiadający prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym cudzoziemcy z państw nie należących do Unii Europejskiej sami pokrywają koszty leczenia. Szpital może uzależnić przyjęcie pacjenta od uiszczenia zaliczki na poczet kosztów leczenia, z wyjątkiem przypadków nagłych zagrożenia życia i zdrowia.

W Izbie Przyjęć znajduje się Depozyt Szpitala. W Depozycie Szpitala należy złożyć za pokwitowaniem odzież i obuwie wyjściowe oraz wszelkie przedmioty wartościowe (np. biżuterię, pieniądze). Szpital nie odpowiada za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez pacjenta, nie przekazane do Depozytu Szpitala.