Wypis ze szpitala 

Sekretariat 438406800, Rejestracja 438406701, 695-927-344, Izba Przyjęć 507 065 955

Strefa pacjenta

.
Najważniejsze informacje dla pacjentów.
Czytaj więcej ...

Usługi

.
Informacje o usługach świadczonych przez Szpital
Czytaj więcej ...

Pracuj z nami

.
Oferty pracy
Czytaj więcej ...

Kontakt

.
Dane teleadresowe
Czytaj więcej ...

Wypis ze Szpitala

Wypisanie pacjenta ze Szpitala, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, następuje :

  • gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu,
  • na żądanie pacjenta lub przedstawiciela ustawowego, po poinformowaniu przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Szpitalu. osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze Szpitala na własne żądanie. W przypadku odmowy złożenia takiego oświadczenia, lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej,
  • w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Porządkowego Szpitala przez pacjenta, jeśli nie zagraża to życiu pacjenta lub innych osób.

Przed opuszczeniem Szpitala każdy pacjent otrzymuje wypis z kartą informacyjną o przebiegu leczenia oraz ewentualnie odpowiednie zaświadczenie o niezdolności do pracy. Do wydania takiego zaświadczenia niezbędny jest NIP zakładu pracy pacjenta, PESEL pacjenta, NIP pacjenta lub dowód osobisty pacjenta. Kartę informacyjną należy zachować i okazywać podczas wizyt kontrolnych w Poradni u lekarza specjalisty.